ПРОЕКТИ

Проектът „Отговорна игра” е одобрен за финансиране от Държавната комисия по хазарта по реда, предвиден в Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведениe по чл. 10а от Закона за хазарта.


Договор_№_Д-21_28.12.2015_г.pdf

 

Вътрешни правила по ЗОП до 15.04.2016г.

 

Национално представително изследване относно рисковете от развитие на хазартна зависимост