ИНИЦИАТИВАТА „ОТГОВОРНА ИГРА“ В ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Инициативата "Отговорна игра" обединява разнородни дейности, които допринасят за информираността както на организаторите и потребителите на хазартни игри и услуги, така и на широката общественост, като поставят основите на регламентирано социално-отговорно поведение на организаторите от игралната индустрия. Информация за инициативата може да се намери в Годишния доклад на игралната индустрия публикуван от БТАПОИИ.

Извадка от Годишния доклад на игралната индустрия, посветени на инициативата "Отговорна игра" за периода 2009 - 2015 година:

2015 година:

Инициативата „ОТГОВОРНА ИГРА“ е дългогодишната инициатива на БТАПОИИ, насочена към превенция на развитие на хазартна зависимост чрез политики и практики на социално-отговорното поведение на хазартните организатори, която е активно развивана и промотирана чрез работа с организатори, многобройни срещи и дискусии със заинтересовани институции. През изминалата година инициативата намери отражение и в държавната политика, насочена към социалната отговорност в игралната индустрия. В изпълнение на разпоредби на Закона за хазарта беше приета НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл.10а от Закона за хазарта /Наредбата/. В новия нормативен акт залегнаха дейности, които от 2008 година БТАПОИИ активно промотира сред своите членове и предоставя информация, материали и насоки на фирмите в бранша и заинтересованите лица за полезни практики и политики на организатори на хазартни игри насочени към превенция на развитието на хазартна зависимост. БТАПОИИ, в качеството си на пионер в тази инициатива, приветства държавната воля да регламентира с нормативен документ дейността, като през изминалата година още по-активно работи за увеличаване на обществената информираност за инициативата и за установяване на силни партньорства с казино организаторите в страната, както и насърчаване на сътрудничеството в бранша относно регулярните информационни кампании, проучвания и програми за превенция, информираност и насърчаване на създаване на образователни програми за социални работници в този сектор.

В спектъра на развиваните дейности относно установяване на социално отговорно поведение на организаторите и обществеността, БТАПОИИ продължава да агитира членовете си за по-голяма приемственост и следване на създадения от асоциацията Етичен кодекс на хазартните оператори, имащ за цел създаването и внедряване на етични правила, практики и норми сред субектите в бранша, които да способстват за изграждане на позитивния имидж на хазартния бранш в светлината на сериозна и отговорна индустрия, спазваща регулаторните рамки и саморегулираща отговорно поведение към потребителите на хазартни услуги у нас. БТАПОИИ има професионалната нагласа и желание да подкрепи сдруженията, извършващи дейност в обществена полза, които планират да реализират проекти, финансирани от събраните от държавата средства като ще предостави информация, експертен потенциал и статистическа информация, събирана през годините.

В изпълнение на целите си по инициатива „ОТГОВОРНА ИГРА – ИГРАЙ РАЗУМНО“, БТАПОИИ подпомага утвърждаването на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) като престижен форум и ценен източник на информация по темата за отговорната игра и социално отговорното поведение.

В годишното издание на ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ (EEGS), която се провежда през ноември месец, съвместно с ежегодното Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE Expo), е отделено специално внимание на темата и са поканени световно признати лектори и експерти в областта, които ще споделят международния си опит, ноу-хау и методи относно регламентирането на социално отговорното поведение на операторите и играчите. За първа година в панела за отговорна игра ще вземат участие и лектори от България, които ще представят тенденциите и бъдещото развитие на проекти, свързани със социално отговорен хазарт в България и популяризирането на мерките за отговорен хазарт сред бизнеса и играчите.

 

2014 година:

През изминалата година БТАПОИИ продължи да развива вече реализираните фази на Инициативата „Отговорна игра – Играй разумно“. В последните няколко години инициативата е съсредоточен върху това да увеличи обществената информираност за отговорната игра и да установи силни партньорства с казино организаторите в страната, като ги насърчи да сътрудничат активно на информационните кампании, проучвания и програми за превенция и образование.

Източноевропейската конференция на игралната индустрия също служи като ценен източник на информация по темата за отговорната игра. Всяка година резултатите, представени от регионалните игрални асоциации, центровете за отговорна игра и партниращите университети, пораждат дискусии и мотивират заинтересованите страни да си сътрудничат за постигането на по-добри резултати. Казино организатори, психолози, студенти и сдружения се присъединиха към семинара, воден от г-н Антонио Алегрия, автор на книгата „Игри на късмета - регламент и социален проблем“, както и от Зоран Пухач, който запозна аудиторията с полезните практики от Сърбия. Акцентът беше поставен върху социалната отговорност и укрепването на положителния имидж на индустрията сред клиентите и обществото.

 

2013 година:

През изминалата година БТАПОИИ продължи да развива вече реализираните фази на Инициативата „Отговорна игра - Играй разумно“. В последните няколко години стремежът на инициативата е съсредоточен върху това да увеличи обществената информираност за отговорна игра и да установи силни партньорства с казино организаторите в страната, като ги насърчи да сътрудничат активно на информационните кампании, проучвания и програми за превенция и образование.

Тази година към семинара, представен от г-жа Ивон Янсма от Центъра за Отговорна игра от Холандия, където акцентът беше поставен върху социалната отговорност и укрепването на положителния имидж на индустрията сред на клиентите и обществото, бяха поканени представители на бранша, заинтересовани организации и представители на регулатора. През годината беше проучен опита и практиките на Националния съвет по проблемна игра, ROMSLOT – Асоциацията на организаторите на слот игри и Casinos Austria, коeто ще допринесе за развитието на по-нататъшните стъпки на Инициативата  „Отговорна игра“ в България.

 

2012 година:

И през изминалата година БТАПОИИ продължи да работи по развитието и включването на нови етапи в инициативата „Отговорна игра”. С помощта на инициативата се информира обществото за рисковете при неразумна игра, като в същото време се възпитава отговорно отношение и балансиран подход при хазартните игри. През 2012 година БТАПОИИ продължи да работи по следващите етапи в реализацията на инициативата – информационни кампании, сътрудничество със социални звена и терапевти, анкети и др. Позитивна бе и нагласата и подкрепата, която регулаторът в лицето на Държавна комисия по хазарта и Столична община оказаха на инициативата. През пролетта на 2012 инициативата „Отговорна игра“ бе номиниран в конкурса на Български форум на бизнес лидерите за Социално отговорен проект. В рамките на инициативата „Отговорна игра” БТАПОИИ поддържа постоянно сътрудничество с експерти, международни сдружения, организации и асоциации за обмен на опит, които работят в областта на превенция и лечение на хазартна зависимост. Съвместните проекти и инициативи с подобни организации предоставят опит и информация за новостите и тенденциите в други страни. Част от развитието на проекта е идеята за технологична разработка на мултимедиен продукт за допълнителни услуги, който да информира потребителите за рисковете от развитие на хазартна зависимост и да информира за принципите и правилата за разумна игра.

БТАПОИИ се включи и в годишните световни форуми в сферата на превенцията на хазартната зависимост с участие в дискусиите и обмен на опит. Годишната конференция, организирана от Европейският игрален институт на 18-21 септември в Атина, Гърция, както и годишната конференция на Националната Асоциация по Отговорна игра на 2-4 октомври в Лас Вегас, САЩ, събраха на едно място водещи експерти в сферата, сред които и представители на БТАПОИИ.

Следващата инициатива по проекта „Отговорна игра” ще се проведе по време на Петото издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия на 14 октомври в София, на която се предвижда организиране на кръгла маса, посветена на отговорната игра. По време на форума водещи специалисти, представители на международни асоциации и организации, оператори от игралния бранш и представители на държавната администрация ще представят своя опит, свързан с превенция на зависимостта към хазарта, и ще дискутират практики от различни страни.

 

2011 година:

 Инициативата „Отговорна игра“, заедно с информационната кампания “Играй разумно”, продължава да работи е изпълнение на своите цели, свързани с превенцията на проблемната игра и пристрастяването към хазарта, заедно с култивирането на отговорно и добре балансирано отношение към играта.

Кампанията успешно представи своите последващи стратегически стъпки и стартира своя официален уебсайт www.otgovorna-igra.com. Сайтът е замислен като източник на информация за превенция, а в последствие се планира да действа и катo насочващ център за връзка с професионални психолози и терапевти. В идейния проект е заложено да изпълнява и много допълнителни функции, чрез онлайн форум, социалните мрежи и професионални съвети чрез отговор на въпроси на посетителите, предоставяйки информация на всички заинтересувани: включително членове на семейството и приятелите. Сайтът също така ще действа като локатор, който може бързо да насочи нуждаещите се към местата за помощ, включително лечебни центрове и ангажирани психолози в цялата страна. Форумът се планира да се модерира от професионалисти в областта на зависимостите, а също така да действа и като анонимен психологически център за онлайн консултиране.

Заедно с психолози и терапевти от Центъра за психично здраве “Адаптация”, който работи в областта на превенцията и лечението на зависимостите, БТАПОИИ подкрепи разработването на Програма за психологическо консултиране на тези, които са изправени пред рисковете от развитие на хазартна зависимост чрез насочване и финансиране на консултации на потребители в риск.

През април 2011 г. се проведе обучителен семинар за игралните оператори, като част от кампанията и планираната образователна програма. Фокусът на семинара беше поставен върху това какви са позитивите на организаторите да подкрепят инициативата "Отговорна игра" и да изградят основите на социално-отговорно отношение на бизнеса, който да информира клиентите за рисковете от развитие на хазартна зависимост и да насочва към разумно използване на предлаганите хазартни услуги. Представители на БТАПОИИ продължават сътрудничеството с експерти от водещи национални и международни сдружения и посещават специализирани конференции, включително 12-та Годишна Конференция по хазарта и наркоманиите на NCRG (Национален център за Отговорна Игра), на тема “Риск или награда?”. Влиянието на технологиите за лечение, изследвания и отговорна игра, както и предстоящата конференция “Феноменът проблемна игра и отговорна игра, рискове и начини за справяне”, са организирани от Европейската асоциация за изследване на хазарта (EASG), съвместно с Румънската асоциация за изследване на хазарта (RASG).

Първоначални стъпки бяха направени в разработването на информационна кампания и образователна програма за училищата, съвместно с асоциация “Родители”, която съдържа специални информационни материали, разпространявани в училищата и презентации, създадени за младите хора. Инициативата Отговорна игра получи наградата за “Лоялност и качеството в бизнес отношенията” и се нареди сред номинираните проекти на 8-мите Годишни награди за Отговорен бизнес, на престижния Български Форум на Бизнес Лидерите. Панел, посветен на отговорната игра, е важна част от дискусиите по време на 4-тото издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия, на 17 октомври, 2011 г. По-нататъшните стъпки от кампанията до края на годината включват: разработване на серия от мултимедийни информативни презентации за играчите, които ще бъдат излъчвани в участващите казина и създаването на информационна брошура за младите хора, представяне на концепцията за отговорно залагане. За началото на следващата година е планирано изследване, което ще се фокусира върху пристрастяването към хазарта и отношението на играчите в България.

 

2010 година:

Инициативата „Отговорна игра” стартира в началото на 2008 година по инициатива на Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ). Мисията на инициативата „Отговорна Игра” е превенция на развитието на хазартна зависимост и възпитание на отговорно и балансирно отношение към играта. Това е първата цялостно разработена стратегия в тази насока в България. Целта на инициативата е да промотира социално-отговорното поведение на бизнеса, свързано с превенцията на развитие на хазартна зависимост, да информира обществото за рисковете при неразумна игра и да възпитава отговорно поведение на участниците в игрите. Чрез поредица от последователни стъпки и действия, включващи информационни кампании, образователни семинари, програми за превенция и лечение, инициативата има за цел да положи началато на последователна и дългосрочна програма за превенция на развитие на хазартна зависимост. Тази програма ще работи съвместно с частни и обществени организации, с организатори на хазартни игри и с терапевти, специализиращи в областта. Инициативата се провежда под надслова „Играй разумно!”.

Международна дейност: През изминалите години се осъществиха множество проучвания, анализи и срещи с международни експерти и лица, работещи в областта. На състоялата се в София през октомври 2008 година Първа Източноевропейска конференция на игралната индустрия (EEGS), се включиха международни експерти в сферата на превенцията на хазартната зависимост, а БТАПОИИ заяви официално своето отговорно отношение към проблема и ангажимента си да работи като популяризатор на социално-отговорното поведение на организаторите на хазартни игри, в подкрепа на превенцията на развитие на хазартна зависимост. Представители на Асоциацията се включиха в специализирана световна конференция, посветена на проблемите на хазартната зависимост в Нова Горица, Словения, където осъществиха разговори с терапевти и експерти от Франция, Англия, Холандия и редица други страни. Положени бяха основите на международно сътрудничество за обмен на опит и информация с утвърдени организации в областта на превенцията на хазартната зависимост, като NCRG, GAMCARE и други. През 2009 година бе договорено сътрудничество с Европейската Асоциация за изучаване на Хазарта. Работни срещи бяха осъществени и с канадски и американски специалисти в областта по време на ежегодната Конференция на игралната индустрия в Уиндзор, Канада. Един от основните акценти в дискусиите по време на Втората Източноевропейска конфереция на игралната индустрия бе проблематиката на хазартната зависимост и отговорната игра. На 4 ноември 2009 година ЕВРОМАТ (Европейската федерация на игралната и развлекателна индустрия), представи пред Европейския Парламент Декларация за Отговорна игра, в която призова своите членове да се придържат към принципите и най- добрите практики в тази област. На официалната среща в Европейския парламент присъстваха и представители на БТАПОИИ, която също подкрепи декларацията. Инициативата „Отговорна игра” бе представен от Асоциацията и на проведената през май 2010 година среща за обмен на опит и информация в Белград. В средата на септември, по време на Специализираната Световна Конференция за Превенция на Хазартната Зависимост във Виена, инициативата получи заслужена подкрепа и одобрение от представители на 42 страни от Европа, Австралия, САЩ, Канада, Латинска Америка, Африка и Азия и над 300 участника. Специален информационен панел, посветен на превенцията на зависимостта от хазарта и на инициативата „Отговорна игра”, е важна част от програмата на 3-та Източноевропейска конференция на игралната индустрия, която се проведе от 4 до 6 октомври в София. В него взеха активно участие психолози, терапевти и партньори на Асоциацията, които представиха резюме на бъдеща програма, която следва да се разработи за повишаване нa квалификацията на кадрите, работещи с хазартно-зависими, и на програмата за идентифициране, профилактикa и лечение на хазартно-зависими лица.

Дейности в България: В началото на 2010 година БТАПОИИ започна активна работа с организатори на хазартни игри и се организира информационна кампания, свързана със социално-отговорното отношение на бизнеса към обществото и клиентите. Изготвен бе Етичен Кодекс на организаторите, който бе приет от организаторите присъединили се към инициативата. През април 2010 година в София бе проведен професионален семинар с участието на над 100 фирми - организатори на хазартни игри, където присъстваха и представители на Държавната Комисия по Хазарта и на Българския институт по метрология, където бе обявено официалното начало на кампанията ”Играй разумно”. Инициативата стартира в над 15 града от страната. Първоначалните стъпки на инициативата са насочени към информиране на играчите за възможните рискове от развитие на хазартната зависимост и начините те да бъдат избегнати чрез система от практически стъпки и действия. Организаторите на хазартни игри, които подкрепят инициативата, предоставят рекламно-информационни материали и поставят предупредителни стикери в игралните обекти. В рамките на инициативата следва да се разработи, съвместно с психолози и терапевти в сферата на зависимостите, програма за обучение на персонала и мениджърския състав на хазартните оператори, които да участват активно в процеса на ранно разпознаване на признаците на развитие на хазартна зависимост и да насочват рисковите клиенти към профилираните консултанти и терапевти. Предстои стартът на следващите етапи на програмата, в които ще станат достъпни специализирани информационен уебсайт и форум, както и безплатна телефонна линия за консултации, а в рамките на следващите години ще се положат основите на пълния формат на програмата. Инициативата "Отговорна игра" активно работи с редица международни организации с опит в областта и се надява на подкрепата и финансиране от държавни и частни организации и структури, занимаващи се с работа с млади хора и превенция на зависимости, за успешната реализация на цялостния формат на инициативата. Фазите и етапите на инициативата „Отговорна игра” включват събиране и анализ на информация; осъществяване на партньорство с местни и международни организации и институции, работещи в областта; информационни кампании и образователни програми и програми за превенция; работа с организатори на хазартни игри; повишаване професионалната квалификация на кадрите; идентификация и лечение на хазартни зависими. Тези етапи са описани по-долу:

• ФАЗА 1 Подготвителен етап – проучване и анализи

-Осъществяване на международни партньорства, обмен на информация и опит, структуриране на програмата

• ФАЗА 2 Информационен етап и работа с хазартни оператори - Информационна кампания и предварителни срещи с фирми-оператори, подкрепящи инициативата

- Официално обяваване на началото на инициативата чрез информационен семинар с оператори. Разпространение на информационни брошури, табели и стикери за игрални машини в обектите на операторите, подкрепящи инициативата

- Работа със социални специалисти и психолози по отношение на сформирането на консултантси екип, профилиран в сферата на работа с хора, предразположени към развитие на хазартна зависимост и хазартно зависими

• ФАЗА 3 Привличане и партньорство с други организации и институции, работещи за превенция на зависимости

- Разработка и стартиране на уеб-сайт с информационна насоченост към широката аудитория Привличане подкрепата на повече хазартни организатори и държавни институции като ДКХ, Столична община, Министерство на Здравеопазването, както и работа с международните организации в сферата

- Стартиране на специализиран информационен бюлетин за оператори. Партньорство със списания и други печатни и дигитални медии.

• ФАЗА 4 Широка информационна обществена кампания

- Стартиране на гореща телефонна линия

- Стартиране на широка информационна кампания за превенция на зависимости и възпитаване на разумен и балансиран начин на живот

- Образователни семинари за организатори на хазартни игри и квалифициране на техен персонал, който да наблюдава рискови клиенти за начални признаци на развитие на хазартна зависимост и да ги насочва към терапевти

- Социологическо проучване и анализ на рискови групи

- Подготовка на информационни материали и презентации за работа с ученици

- Подготовка на екипи за презентации и работа в училищата

- Информационна кампания с млади хора и деца

• ФАЗА 5 Поддържащи дейности Продължението на инициативата ще включва поддържане на реализираните до момента стъпки, като ще се добавят и допълнителни в течение на реализацията, включващи иницииране, координиране и организиране на регионални, национални и международни проекти, семинари и кампании; опосредстване обмяната на опит и информация между заинтересовани местни и международни организации и лица; подпомагане на професионалната квалификация на кадри; подпомагане процеса на социална интеграция и личностна реализация на хазартно зависими лица; иницииране и партньорство в програми за разработка на технически методи и средства за превенция на развитие на хазартна зависимост, обмен на информация, социални мрежи; проучване, анализ и разработки на програми и политики за превенция на развитие на хазартна зависимост; партньрство и подпомагане на обществени инициатитиви и други.

 

2009 година: Инициатива „Отговорна игра” – БТАПОИИ инициира тази важна за индустрията инициатива, която ще продължи своето популяризиране и през следващата година. Към инициативата се присъединиха международни експерти по въпросите на социалната отговорност в игралния бизнес. Установени бяха контакти с терапевтични центрове в страната. През следващата година се планира да се проведат серия от информативни семинари за казино оператори, с цел да бъдат обучени служителите да работят със своите клиенти, да ги информират и наблюдават, за да предотвратят своевременно проявите на проблемно поведение. Планирано е да се проведе разяснителна кампания по въпросите на негативните последствия от пристрастяването и небалансирания начин на живот, което ще се осъществи чрез различни инициативи, разпространение на информационни листовки сред оператори, клиенти на казина, и сред младежите, както и създаването на „Гореща телефонна линия”.