ЗА НАС

Повече за нас

Фондация „Отговорна игра“ е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година. Организацията наследи целите и дейностите, залегнали в инициативата „Отговорна игра“, която стартира още през 2008 година по инициатива и с активното участие на Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ).

ЦЕЛИ:

     Информиране на обществеността за рисковете от развитие на хазартна зависимост при неразумна игра.

     Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от развитие на хазартна зависимост.

     Възпитаване на отговорно отношение към играта у потребителите на хазартни услуги.

     Подпомагане на психолози и терапевти при лечение на хазартна зависимост.

     Промотиране на социално отговорни политики и практики сред огранизаторите на хазартни игри.


Фондацията ще работи за постигането на целите, с помощта на следните СРЕДСТВА:

  1. Организира и провежда информационни кампании сред обществото и участниците в хазартни игри за възпитаване на отговорно отношение към играта и предпазване от развитие на хазартна зависимост.
  2. Организира и провежда дейности свързани с въвеждане на социално-отговорни практики и политики сред организаторите на хазартни игри.
  3. Развива активно сътрудничество с организации в България и чужбина, които имат сходни цели за обединяване на усилията, обмяна на опит и постигане на положителни резултати чрез въвеждане на ефективни мерки за превенция.

ДЕЙНОСТИ:

  • Разработване на образователни и информационни програми за предпазване от хазартна зависимост;
  • Повишаване на хазартната култура на гражданите и възпитаване на култура на разумна игра чрез различни кампании и инициативи;
  • Разпространение на информация и провеждане на информационни кампании;
  • Oрганизиране на форуми, дискусии, конференции, семинари за обсъждане на темата за риска от развитие на хазартната зависимост, негативните последици за индивида и обществото, и ефективни мерки за предпазване от развитие на хазартна зависимост;
  • Обучения на организаторите на хазартни игри за въвеждане и прилагане на социално отговорни практики в бизнеса;
  • Насочване на заинтересовани лица към партньори в сферата на психологическото консултиране; 
  • Разработване на стандарти за социално отговорни практики при предлагане на хазартната услуга, както и за реклама и маркетинг на хазартните игри.